Köksal Eğitim Vakfı

BURS BAŞVURUSU

Bursların Duyurusu

Vakfın bu yönetmeliğin 3. maddesinde yazılı kaynaklardan tahsis edeceği eğitim bursları, vakfın yönetim kurulu tarafından burs verilecek eğitim kurumları, her birine tahsis edilecek burs sayısı ve aylık burs tutarının saptanmasını takiben her yıl Eylül ayından itibaren belirlenen eğitim kurumlarına duyurulur. Gerektiğinde, öğrencilerin göreceği şekilde asılacak duvar afişi ve diğer iletişim yolları ile de burs duyuruları yapılabilir.

Burs Verilecek Öğrencilerin Nitelikleri

>T.C. vatandaşı olmak,

>Demokratik, laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

>Lisans eğitimi için maddi desteğe ihtiyacı olmak,

>Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

>Başka bir resmi veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi burs almanıza engel değildir),

>Uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,

>Müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş olmak,

>Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Bursların Yükümlülüğü

KEV bursları karşılıksızdır.

Öğrencilerin Seçimi

Burs başvurulurı her sene duyurularda belirtilen tarihlerde kabul edilir. Köksal Eğitim Vakfı’nın resmi web sitesi; www.kev.org.tr adresinden “KEV Burs Başvuru Formu” çıktısı alınıp doldurularak aşağıdaki ek belgelerle birlikte Köksal Eğitim Vakfı sekreteryasına önceden belirtilen tarihe kadar posta yolu ile veya elden teslim edilir.

İstenilen Evraklar

www.kev.org.tr adresinden indirilebilecek “KEV Burs Başvuru Formu”na ilaveten;

a. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b. 1 adet vesikalık fotoğraf,

c. Öğretim kurumundan güncel olarak alınmış, onaylı öğrenci belgesi,

d. Cumhuriyet Savcılığı’ndan güncel olarak alınmış sabıka kaydı belgesi,

e. Lisans eğitimine yeni başlayan adaylar: ÖSYM sonuç belgelerinin fotokopisi,

f. Halen yüksekokul öğrenimi devam edenler: Mevcut eğitim kurumundan aldığı transcript örneği (Aldığı notlar, dersler ve genel not ortalamasının gösterildiği belgenin öğretim kurumundan onaylı bir örneği),

g. Aile durumu; anne ve babanın işi, ailenin yıllık veya aylık kazancı (maaş bordroları örnekleri, vergi levhası, maaş belgesi), varsa kardeş(ler) in durumu,

h. Burs başvuru formunun doğru doldurulduğuna dair "Doğru Beyan Dilekçesi" imzalanıp gönderilecek,

ı. Covid-19 Aşı Kartı Fotokopisi.


Bu bilgiler her öğrenci için ayrı bir dosyada toplanır. Bu toplanan başvurular arasından KEV Yönetim Kurulu'nca burs alması uygun görülen adaylar mülakata çağrılırlar.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Duyurusu

Sonuçlar ilgili eğitim kurumlarına yazılı olarak; burs almaya hak kazanan öğrencilere ise telefon veya e-mail yoluyla bildirilir.

 

Bir Önceki Eğitim Öğretim Yılında Burs Alanlar

Bir önceki öğrenim yılını vakıf bursu ile bitiren öğrencilere,  “Bursların Kesilmesi” başlığında yer alan maddelere aykırı olmadığı sürece devam hakkı tanınır.

Bursların Kesilmesi

Burs alan öğrencilerin bursları aşağıda belirtilen maddeler gerçekleşir ise, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile kesilebilir:

a) "Burs verilecek öğrencilerin nitelikleri" başlığında yer alan maddelere haiz olmadıkları sonradan anlaşılan öğrenciler,

b) Lisans eğitimi süresi içinde genel not ortalamasını 2.00'ın altına düşüren ve almış olduğu dersten 2 defa başarısız olan öğrenciler,

c) Vakfa bilgi vermeden, başka kurum ve kuruluştan burs alan öğrenciler,

d) Vakfa bilgi vermeden, okuduğu üniversite veya öğrenim dalını değiştiren öğrenciler,

e) Vakfın istediği belgeleri göndermeyen öğrenciler,

f) Lisans öğrenimi sırasında 1 yarıyıl için uzaklaştırma cezası verilen öğrenciler.

g) 1 yıllık eğitim süresi içerisinde vakfın olanak sağladığı etkinliklerden en az 2 tanesine katılım sağlamamak

Bursiyer Öğrencilerle İlişkiler

Vakıf ile bursiyer öğrenciler arasında gerek öğrenim döneminde, gerek mezuniyetlerinden sonra ilişkilerin sürdürülmesine, maddi ve manevi dayanışmanın geliştirilmesine özen gösterilir. Vakıftan burs alarak mezun olan öğrenciler mezuniyetlerini takiben, işe girip maddi olarak imkan bulduktan sonra Vakfa maddi ve manevi katkıda bulunmayı, imkanları ölçüsünde öğrenciler okutmayı gönüllü bir yükümlülük olarak benimser.

Sosyal Faaliyet ve Tanıtma

Her yıl bursiyer öğrencilerle en az bir toplantı düzenlenerek, bursiyerlerin birbirleri ve vakıf yöneticileri ile tanışmaları sağlanır.